top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN “LICHT GROEN BV”, HANDELSNAAM “KLIMAATROUTE”
Zekeringstraat 11A
1014BM Amsterdam


Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een hoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
- Licht Groen BV, gevestigd aan Zekeringstraat 11A, 1014 BM Amsterdam, handelend onder de naam Klimaatroute.
- Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Klimaatroute.
- Overeenkomst: de tussen Klimaatroute en Klant tot stand gekomen koop- en/of dienstverlening overeenkomst.
- Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 Algemene bepalingen en toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Klimaatroute en iedere overeenkomst tussen Klimaatroute en een klant, voor zover van deze Algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De toepasselijkheid van eventuele algemene (in- of verkoop)voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Eventuele afwijkingen van en aanvulling op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen door partijen.
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar aanleiding van deze algemene voorwaarden.
6. Indien Klimaatroute niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Klimaatroute in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle door Klimaatroute gedane aanbiedingen en offertes zin vrijblijvend, tenzij in het aanbod of de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven
2. De prijzen in de van Klimaatroute afkomstige aanbiedingen, offertes en enige andere documentatie zijn exclusief BTW en andere heffingen van de overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3. Offertes en andere aanbiedingen van Klimaatroute zijn geldig gedurende 30(kalender)dagen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de offerte en/of aanbieding. Klimaatroute is slechts aan
de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij uitdrukkelijk anders is aangeven door Klimaatroute.
4. Indien de aanvaarding afwijkt van een door Klimaatroute gedaan aanbod is Klimaatroute daaraan niet gebonden, ook niet als de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten afwijkt van het door Klimaatroute gedane aanbod. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Klimaatroute uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangeeft.
5. Aanbiedingen of offertes gelden slechts eenmalig en zodoende niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Klimaatroute niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht of het leveren van een gedeelte van de producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 uitvoering van de overeenkomst
1. Klimaatroute zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Klimaatroute heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Klimaatroute de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Klimaatroute aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Klimaatroute worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Klimaatroute zijn verstrekt, heeft Klimaatroute het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de door klant veroorzaakte vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Klimaatroute aan de klant in rekening te brengen.
5. Klant is volledig zelfstandig verantwoordelijk voor de door hem verstrekte informatie en gegevens. Klimaatroute is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Klimaatroute is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Klimaatroute kenbaar was.
6. Indien door Klimaatroute of door Klimaatroute ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door klant aangewezen locatie, draagt klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste en benodigde faciliteiten.
7. Klant vrijwaart Klimaatroute voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, tenzij klant kan aantonen dat deze te wijten zijn aan het handelen van Klimaatroute.
8. Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Klimaatroute gehouden is, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Klimaatroute daardoor (direct of indirect) ontstaat.
9. Indien Klimaatroute met de klant een vaste prijs overeenkomt, dan is Klimaatroute niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in
een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
10. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de klant die een beroep toekomst op titel 5 afdeling 3 van boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij Klimaatroute rustende verplichting ingevolgde de wet.
11. Door Klimaatroute opgegeven termijnen voor uitvoering of voltooiing van bepaalde werkzaamheden en/of de levering van goederen, zijn te allen tijde slechts een indicatie en gelden niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de uitvoering van de werkzaamheden en/of de levering van goederen later zal plaatsvinden, zal Klimaatroute klant daarvan op de hoogte stellen en daarbij aangeven binnen welke termijn zij wel zal leveren.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst / algemene voorwaarden
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Klimaatroute zal de klant hierover tevoren inlichten.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en andere belangrijke consequenties zal hebben, zal Klimaatroute de klant hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Klimaatroute daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolgd heeft.
5. Klimaatroute zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Klimaatroute kunnen worden toegerekend.
6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Klimaatroute gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Klimaatroute bevoegde persoon en de klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het als dan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Klimaatroute op en is voor de klant evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen of ontbinden. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Klimaatroute een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 6 Betaling
1. Betalingen aan de Klimaatroute dienen te geschieden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum, op een door Klimaatroute aan te geven wijze.
2. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur en/of klachten over de geleverde producten schorten de betalingsverplichting niet op. Deze bepaling is niet van toepassing indien de klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
3. Indien klant in gebreken blijft de betaling binnen de termijn van 30 kalenderdagen te voldoen dan is de klant van rechtswege in verzuim. Klant is dan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Klimaatroute op de klant onmiddellijk opeisbaar.
5. Klimaatroute heeft het recht de door klant gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Klimaatroute kan, zonder daarvoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, in dien de klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
6. Indien betaling binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum geschiedt, zal door Klimaatroute geen toeslag in rekening worden gebracht

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Klimaatroute in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Klimaatroute totdat de klant alle verplichtingen uit de met Klimaatroute gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door Klimaatroute geleverde zaken, die als gevolg van lid 1. Onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht ( behoudens voor zover dit geschiedt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening) en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De klant dient steeds alles te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Klimaatroute veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is klant verplicht Klimaatroute zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
5. De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven.
6. Voor het geval dat Klimaatroute zijn in dit artikel aangeduide eigendomsvoorbehoud wil uitoefenen, geeft de klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Klimaatroute of door deze aan te wijze derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Klimaatroute zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 8 Incasso kosten
1. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant. In ieder geval is klant in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend in overeenstemming met het besluit normering buitengerechtelijke incassokosten.
2. Indien Klimaatroute hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking, behoudens voor zover klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van klant.

Artikel 9 Garanties, onderzoek en reclames
1. De garantie is beperkt tot de fabrieksgarantie die door de producent van het geleverde product wordt versterkt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Klant dient zich voor de afhandeling van deze garantie te wenden tot Klimaatroute, welke zal beoordelen of terecht een beroep op de fabrieksgarantie is gedaan en in contact zal treden met de producent.
2. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de klant in rekening gebracht worden.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel, geldt de in lid 1 genoemde garantie als de enige vorm van genoegdoening waarop klant recht heeft met betrekking tot schade ontstaan aan of door de door Klimaatroute geleverde producten. Ter voorkoming van misverstanden: Klimaatroute is niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor enige andere gebreken aan de producten of schade die door de producten wordt veroorzaakt. In het bijzonder, maar zonder af te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, geeft Klimaatroute geen enkele garantie met betrekking tot geschiktheid voor gebruik, aard, kwaliteit of verkoopbaarheid van de producten. Klimaatroute is dan ook niet aansprakelijk voor enige kosten die klant dient te maken voor de-installatie en installatie van de producten wegens enige daarin voorkomende gebreken of daardoor veroorzaakte schade.
4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Klimaatroute daardoor gevallen, integraal voor rekening van de klant.

Artikel 10 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien Klimaatroute aan klant bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is klant gehouden het geleverde binnen 14 kalenderdagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de klant deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien klant, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, als nog in gebreke blijft met genoemde verplichtingen, heeft Klimaatroute het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de klant te verhalen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Indien Klimaatroute aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgene in deze bepaling is geregeld, onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 2 van deze algemene voorwaarden.
2. Klimaatroute is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Klimaatroute is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien Klimaatroute aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Klimaatroute beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. Klimaatroute is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede, maar niet uitsluitend, begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, kosten voor installatie en de-installatie van de producten en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 12 Risico-overgang
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 gaat het risico voor de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, over op klant op het moment waarop deze feitelijk aan klant worden geleverd en daarmee in de macht van klant of van een door klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 13 Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing indien een partij op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en deze partij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning.

Artikel 14 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Klimaatroute behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Klimaatroute heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant er kennis van derden wordt gebracht.
2. Alle door Klimaatroute verstrekte bestanden of stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, offertes, ontwerpen, schetsen, tekeningen, digitale ontwerpen etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Klimaatroute worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 15 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht van Klimaatroute wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgene daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarom Klimaatroute geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Klimaatroute niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, waaronder in ieder geval
werkstakingen in het bedrijf van Klimaatroute of van derden en tekortkomingen van toeleveranciers worden begrepen.
3. Klimaatroute heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Klimaatroute zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel Klimaatroute ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomst, is Klimaatroute gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Geschilbeslechting, bevoegde rechter en toepasselijk recht
1. De bevoegde rechter in Amsterdam is bij exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die verband houden met de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, behoudens voor zover het dwingend recht zich daartegen verzet. Niettemin heeft Klimaatroute het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Op de overeenkomst, de algemene voorwaarden en alle geschillen die daarmee verband houden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Algemene Voorwaarden Klimaatroute. Versie december 2012.

bottom of page